konkurs fotograficzny ,,Tatrzańska Jesień 2023”konkurs fotograficzny ,,Tatrzańska Jesień 2023”

TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY JAKO ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.
REGULAMIN XXIV KONKURS FOTOGRAFICZNY „TATRZAŃSKA JESIEŃ 2023”

konkurs fotograficzny ,,Tatrzańska Jesień 2023”
konkurs fotograficzny ,,Tatrzańska Jesień 2023”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu fotograficznego „Tatrzańska Jesień 2023” jest
  Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury, ul. Tetmajera 24, 34 – 500
  Zakopane.
 2. Wszelkimi sprawami organizacyjnymi zajmują się Organizatorzy.
 3. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi:
  „XXIV Konkurs Fotograficzny Tatrzańska Jesień 2023”, zwany dalej
  Konkursem.
 4. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa
  prawa i obowiązki jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na
  stronie internetowej pod adresem www.tatry.pl.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
  Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
  określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
  warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
  II.CEL KONKURSU
  Celem konkursu jest prezentacja piękna gór, tatrzańskich wiosek i ich
  osobliwych walorów krajobrazowych w okresach innych, niż sezon zimowy i
  letni, kiedy przyciągają one największą ilość gości. Być może zdjęcia
  odzwierciedlające piękno natury zachęcą turystów do przyjazdu w Tatry w
  czasie jesiennym, gdy wspaniała przyroda tatrzańska przybiera wiele
  TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY
  JAKO ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.
  różnorodnych barw. Istotną ideą konkursu jest ujęcie w obiektywie chwili,
  która przedstawia niepowtarzalną, jesienną naturę naszego regionu, co
  przyczynić się może do wzrostu świadomości na temat wartości przyrodniczego
  dziedzictwa Podhala, zachęcając tym samym do postaw ekologicznych.
  III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
 6. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich
  fotografujących, zarówno amatorów i profesjonalistów, powyżej 13 roku
  życia.
 7. W konkursie obowiązują dwie kategorie wiekowe: młodzież i dorośli.
 8. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub
  opiekunów prawnych.
 9. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną
  zdolność do czynności prawnych. W Konkursie nie mogą brać udziału
  pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie Jury, oraz członkowie
  ich rodzin i osoby im najbliższe.
 10. W przedsięwzięciu nie mogą wziąć udziału Laureaci poprzedniej edycji
  Konkursu Fotograficznego „Tatrzańska Jesień 2022” .
 11. Przewiduje się nagrody pieniężne, rzeczowe, a także Nagrodę Literacką dla
  autora najbardziej interesujących fotografii.
  IV. KRYTERIA OCEN
 12. Oceny prac i kwalifikacji dokona Jury powołane przez Organizatorów.
 13. Jury będzie zwracało uwagę na zgodność tematyczną, sposób kadrowania,
  balans kolorów, metodę ujęcia tematu oraz kompozycję ujęć.
 14. Decyzje Jury są ostateczne.
  TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY
  JAKO ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.
  V.WARUNKI UCZESTNICTWA
 15. Prace należy nadsyłać w terminie od 23 września 2023r. do 31 października
  2023r.
 16. Prace nadsyłać można w dwóch kategoriach:
  a) Młodzież : od lat 13 do 18,
  b) Dorośli : od lat 18.
 17. Uczestnicy zobligowani są do nadesłania fotografii aktualnych, wykonanych
  w okresie września i października bieżącego roku.
 18. W konkursie fotograficznym „Tatrzańska Jesień 2023” nie będą brane pod
  uwagę prace nagrodzone w innych konkursach.
 19. Ilość prac: każdy autor może nadesłać maksymalnie 10 prac w dowolnej
  technice tj. barwne, czarno-białe, przetworzone komputerowo.
 20. W celu zgłoszenia się do konkursu uczestnicy powinni:
  a) nadesłać wydrukowane/wywołane prace o formacie zbliżonym do
  rozmiarów 40×30, przy czym krótszy bok nie może być mniejszy niż 30
  cm. Zdjęcia te należy opisać na odwrocie metryką , która zawiera:
  pseudonim autora, kategorię, tytuł pracy lub zestawu zdjęć.
  b) wraz ze zdjęciami dostarczyć kopertę opatrzoną PSEUDONIMEM
  zawierającą wewnątrz dane: kategorie wiekową, imię i nazwisko
  autora, adres korespondencyjny z kodem pocztowym, numer
  telefonu, adres e-mail.
  c) dostarczyć zdjęcia jako plik JPG w rozdzielczości 300 dpi, za pomocą
  wybranej platformy do przesyłania danych (wetransfer.com, lub Dysk
  Google – drive.google.com) na adres mail: kultura@tatry.pl.
  Opcjonalne materiały można także dostarczyć do siedziby
  organizatora na elektronicznym nośniku danych – CD lub pendrive.
  TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY
  JAKO ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.
  d) nadesłać podpisaną przez uczestnika/ prawnego opiekuna „Klauzulę
  zgody dla uczestników konkursu”.
 21. Przesyłkę należy dostarczyć na adres:
  Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury
  ul. Tetmajera 24, 34 – 500 Zakopane,
  Z dopiskiem: XXIV Konkurs Fotograficzny „TATRZAŃSKA JESIEŃ 2023”
  lub składać osobiście w godzinach od 09:00 do 15:00 w siedzibie
  Tatrzańskiej Agencji w sekretariacie – adres jak wyżej.
  VI. NAGRODY
 22. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.
  Młodzież od lat 13 do 18;
  I nagroda -1200 zł
  II nagroda -700 zł
  III nagroda – 500 zł
  Dorośli od lat 18;
  I nagroda – 1500 zł
  II nagroda – 1200 zł
  III nagroda – 800 zł
 23. Jury zastrzega sobie inny podział nagród
 24. Jury przysługuje prawo kwalifikowania do nagród oraz pojedynczych zdjęć
  z zestawu autorskiego na wystawę.
  TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY
  JAKO ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.
 25. Nagroda w kategorii młodzieżowej zostanie przesłana Laureatowi na numer
  konta rodzica lub opiekuna prawnego. Możliwe jest przekazanie nagrody
  bezpośrednio na numer konta Laureata po dostarczeniu podpisanego przez
  rodzica/ opiekuna oświadczenia.
 26. Nagrody w konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem
  dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym
  od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.), gdy wartość
  nagród rzeczowych i pieniężnych zdobytych przez jednego Laureata, liczona
  jako suma nagród za zajęte miejsca w konkursie, przekroczy 2000 zł (ta kwota
  obowiązuje teraz lecz może zostać skorygowana przed ogłoszeniem wyników
  konkursu). Podatek od tej nagrody potrącony zostanie przez Organizatora
  przed wydaniem nagrody Laureatowi i przekazany do właściwego urzędu
  skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.
  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 27. Prace nie spełniające regulaminu nie będą podlegały ocenie.
 28. Wyniki konkursu podane zostaną na stronie www.tatry.pl .
 29. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 1 grudnia 2023r. o godzinie i w
  miejscu podanym przez Organizatora w późniejszym terminie.
 30. Nadesłane prace mogą być wykorzystane na stronie internetowej
  www.tatry.pl na Facebooku, Instagramie Tatrzańskiej Agencji oraz
  wydawnictwach reklamowych, folderach i innych publikacjach wydanych
  przez Organizatora Konkursu z pominięciem autorskich praw majątkowych
  (honorarium), ale z podaniem imienia i nazwiska autora.
 31. Nadesłane materiały z wyjątkiem prac nagrodzonych, podlegają zwrotowi na
  prośbę uczestnika wystosowaną w terminie nie dłuższym niż miesiąc od
  ogłoszenia wyników. Zwrot nadesłanych fotografii odbywa się na koszt
  uczestnika za pośrednictwem firmy kurierskiej zamówionej przez niego.
  TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY
  JAKO ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.
  Klauzula informacyjna dla Kontrahentów i Klientów
  XXIV KONKURS FOTOGRAFICZNY
  „TATRZAŃSKA JESIEŃ 2023”
  Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury
  Szanowni Państwo,
  Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że:
  Administratorem danych osobowych jest Tatrzańska Agencja Rozwoju,
  Promocji i Kultury adres: 34-500 Zakopane ul. Tetmajera 24, kontakt: email
  promocja@tatry.pl , tel. 18 20 613 20.
  Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez: adres e-mailowy:
  iod@powiat.tatry.pl, telefon: 18 20 17 100 wew. 63.
  Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tatrzańską Agencję
  Rozwoju, Promocji i Kultury jest realizacja XXIV Konkursu Fotograficznego
  „Tatrzańska Jesień 2023”, wyłonienie zwycięskich prac, wypłata nagród
  w konkursie, w którym dane te są przetwarzane na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
  dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
  przetwarzanie swoich danych osobowych
  Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:
 • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu: dostawcom usług
  pocztowych, podmiotom serwisujących nasze oprogramowanie oraz sprzęt
  informatyczny.
 • Organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa
  Państwa dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom oraz nie są
  przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji
  międzynarodowej.
  TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY
  JAKO ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.
  Okres przechowywania Państwa danych osobowe wynika z przepisów prawa
  na podstawie których dane przetwarzamy, w większości przypadków dane będą
  przechowywane przez okres 5 lat, na podstawie przepisów prawa
  a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych.
  Mają Państwo prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w sekretariacie
  Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury. Zakres praw, z których mogą
  Państwo skorzystać wynikają z przepisów prawa.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych)
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz w większości
  przypadkach niezbędne do zawarcia umowy oraz wynikające z przepisu prawa.
  Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury nie dokonuje
  zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY
  JAKO ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.
  KLAUZULA ZGODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW
  Organizowanych przez Tatrzańską Agencję Rozwoju, Promocji i Kultury
  z siedzibą przy ulicy Tetmajera 24, 34-500 Zakopane.
  Zgodnie z art.6 ust1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
  przeprowadzenia XXIV Konkurs Fotograficznego „Tatrzańska Jesień 2023”.
  ………………………….
  podpis