Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

VII Europejskie Targi Produktów Regionalnych

 • Gmina/powiat/miejsc.: Zakopane
 • Miejscowość: Zakopane
 • Nadesłane: Ewa Czamańska
 • Opublikował: Robert Urbański 'zakopiec'
VII Europejskie Targi Produktów Regionalnych

Opis

Szanowni Państwo!
Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury serdecznie zaprasza na VII Europejskie Targi Produktów Regionalnych, które odbędą się
w dniach 11 – 15 sierpnia 2016 roku na Dolnej Równi Krupowej w Zakopanem.
Europejskie Targi Produktów Regionalnych skupiają producentów wyrobów tradycyjnych z kraju i zagranicy. Co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem turystów oraz mieszkańców miasta. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z wyrobami rękodzielniczymi z całej Europy, dokonać degustacji produktów tradycyjnych i podziwiać występy zespołów regionalnych. Ideą targów jest nawiązanie międzynarodowej współpracy, popularyzowanie zasad unijnych dotyczących jakości produktów żywnościowych, wyeksponowanie ich różnorodności oraz wymiana doświadczeń pomiędzy wystawcami.
Realizując założenia statutowe oraz podążając za tendencjami panującymi na rynku polskim i europejskim w aspekcie zdrowej żywności, w zgodzie z naturą i tradycją, oferujemy szerokiej społeczności produkt, który promuje wyroby certyfikowane o charakterze regionalnym i tradycyjnym. Europejskie Targi są ważnym wydarzeniem dla promocji tych produktów zarówno wśród turystów odwiedzających Tatry, jak również wśród rdzennych mieszkańców Podtatrza. Celem targów jest popularyzacja wiedzy oraz bezpośrednia prezentacja produktów. Dzięki temu przekaz, skierowany do szerokiej rzeszy publiczności, stanowi cenne źródło informacji, a jego realizacja dokonywana jest poprzez degustacje, pokazy, konferencje i konkursy. Wszystkie te działania wspólnie przyczyniają się do budowania atrakcyjnego wydarzenia kulturalnego.
Istotnym elementem targów są kontakty pomiędzy wystawcami, wzajemne poznanie się, wymiana doświadczeń oraz odkrywanie podobieństw i kulturowej różnorodności.
W ubiegłych latach uczestnikami Targów byli producenci z: Austrii, Bułgarii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Litwy, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Turcji, Węgier, Chorwacji, Ukrainy oraz Włoch.
Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury zajmuje się organizacją imprez kulturalnych, turystycznych i gospodarczych na terenie powiatu tatrzańskiego, wydawaniem ekspertyz, certyfikatów w zakresie produktów regionalnych, współpracą z organizacjami non-profit oraz działaniem na rzecz turystycznego wizerunku Podhala.

 

 

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW

VII Europejskich Targów Produktów Regionalnych

w Zakopanem

 

 • 1

Postanowienia ogólne.

 

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą Wystawców prezentujących swoje produkty tradycyjne/regionalne podczas VII Europejskich Targów Produktów Regionalnych, zwanych w dalszej części Regulaminu „Targami”, organizowanych przez Tatrzańską Agencję Rozwoju Promocji i Kultury z siedzibą ul. Tetmajera 24; 34-500 Zakopane, w dalszej części Regulaminu zwaną „Organizatorem”, które odbędą się w dniach 11-15 sierpnia 2016 r, na terenie Dolnej Równi Krupowej w Zakopane
 2. Podczas Targów winna być prezentowana oferta zgodna z zakresem tematycznym Targów. Za zgodą Organizatora Wystawcy uprawnieni są do prezentowania oferty odbiegającej od zakresu tematycznego Targów.

 

 • 2

Warunki uczestnictwa.

 

 1. Wystawca nabywa prawa do udziału w Targach po przesłaniu formularza zgłoszeniowego (Karta Zgłoszeniowa – załącznik nr 1 do Regulaminu) i po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia przez Organizatora. Formularz przesyła się na adres: Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury, ul. Tetmajera 24; 34-500 Zakopane. Udział w Targach Wystawca może zgłosić przesyłając skan podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: ula@tatry.pl
 1. Formularz zgłoszeniowy z załącznikami winny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wystawcy lub osobę upoważnioną do reprezentacji Płatnika, jeżeli Płatnikiem jest podmiot Inny niż Wystawca.
 1. Termin zgłoszenia udziału w Targach upływa dnia 10 lipca 2016r. Organizator może wyrazić zgodę na dokonanie zgłoszenia przez Wystawcę w terminie późniejszym. Wystawcy zgłaszający udział w Targach po wyżej wskazanym terminie mogą podlegać ograniczeniom określonym w niniejszym Regulaminie.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny w szczególności kiedy limit dostępnych stanowisk wystawienniczych zostanie wyczerpany. O odmowie przyjęcia zgłoszenia organizator powiadomi Wystawcę niezwłocznie po złożeniu przez Wystawcę formularza zgłoszeniowego , nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
 1. Po otrzymaniu potwierdzenia do Organizatora, Wystawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni uiścić zadatek w wysokości 50% kwoty zadeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym. Niedotrzymanie terminu wpłaty zadatku oznacza rezygnację z udziału w Targach. W przypadku odwołania Targów zadatek będzie zwrócony. Pozostałą część opłaty za stoisko należy uiścić do 31 lipca 2016 roku.
 1. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach, gdy nie uiści w terminie opłat za udział w Targach oraz usunąć go z terenu Targów gdy dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Niedopuszczenie lub usunięcie z powyższych przyczyn Wystawcy z udziału w Targach, nie zwalnia Wystawcy od uiszczenia wszystkich opłat za usługi zamówione.
 1. Wystawca bierze udział w Targach w imieniu własnym i nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do bezpłatnego użytkowania całości lub części powierzchni wystawienniczej (stoiska, namiotu).

 

 • 3

Przepisy porządkowe i organizacyjne.

 

 1. Targi odbywają się w dniach 11-15 sierpnia 2016 roku w godzinach 9.00-19.00.
 2. Obsługę Wystawców Targów, zapewnia Biuro Targów prowadzone przez Organizatora. Biuro Targów znajduje się na terenie Wystawienniczym (Dolna Rówień Krupowa) i czynne jest w dniach i godzinach trwania Targów.
 3. Teren Wystawienniczy (Dolna Rówień Krupowa) podzielony jest na dwie strefy – zgodnie z branżami wystawców uczestniczących w Targach: strefa regionalnych produktów spożywczo-gastronomicznych, strefa regionalnych produktów rękodzielniczych .
 4. Organizator może udostępnić Wystawcy stoisko poza terenem Dolnej Równi Krupowej ( ulica Krupówki lub Kościuszki). Liczba stoisk jest ograniczona.
 5. Organizator przydziela stoisko wystawowe, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym i kolejność zgłoszeń, ponadto – w miarę możliwości – szczególne potrzeby Wystawcy. Organizator do 4 sierpnia 2016 roku powiadamia Wystawcę o układzie powierzchni wystawienniczej (stoiska, namioty) oraz lokalizacji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych co do wyposażenia, lokalizacji oraz ilości wystawców na zamawianym stoisku, jeśli zaistnieje taka konieczność, a Wystawca zostanie o powyższej zmianie poinformowany. Wystawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 7. Opłata za najem powierzchni w obiekcie wystawienniczym jest zróżnicowana w zależności od rodzaju (szeregowe lub otwarte) i lokalizacji stoiska i obejmuje:
 8. a) czynsz najmu powierzchni, z ewentualnym przyłączem elektrycznym,
 9. b) przydział identyfikatora Wystawcy, uprawniających do wstępu na tereny targowe,
 10. c) działania reklamowe i promujące Targi podejmowane przez Organizatora w kraju i za granicą, ,
 11. d) nagłośnienie terenu Targów.
 12. Wystawcy alkoholowych produktów regionalnych mają obowiązek opłacenia i uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zezwolenie należy uzyskać w Urzędzie Miasta Zakopane Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji. Zezwolenie należy przedłożyć Organizatorowi najpóźniej do dnia 15 lipca 2016 r.
 13. Dla Wystawców prezentujących produkty tradycyjne/regionalne Organizator zapewnia stoisko wystawowe (wg zapotrzebowania z formularza zgłoszeniowego) wraz ze standartowym wyposażeniem (stół + dwa krzesła). Nie dotyczy stoisk poza terenem Dolnej Równi Krupowej.
 14. Inne, poza standardowym wyposażeniem, należy wcześniej uzgodnić z Organizatorem, np. możliwość zaparkowania na terenie Targów, dostęp do prądu. Opłata za usługi dodatkowe zawarta jest w formularzu zgłoszeniowym.
 15. Możliwość zagospodarowania stoiska wystawowego przewidziana jest w dniu 11 sierpnia od godz. 8:30. Istnieje możliwość wcześniejszego rozładowania towarów przez wystawcę po uprzednim ustaleniu i zgodzie Organizatora.
 16. Wjazd na teren wystawowy podczas trwania Targów (Dolna Rówień Krupowa) w celu wyładowania/załadowania towaru przy stoiskach możliwy jest tylko od godz. 8.00 do godz. 10.00 oraz od 18.00 do godz.19.00 każdego dnia targowego.
 17. Po zgłoszeniu się w Biurze Targów – Wystawca otrzymuje Identyfikator Wystawcy
  i zostaje skierowany na przydzielone stoisko wystawowe.
 18. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na stoisku we własnym zakresie. Organizator zobowiązany jest do utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, wywóz odpadów oraz zapewnia możliwości korzystania z węzłów sanitarnych.

14.. Organizator dokłada wszelkich starań by należycie chronić mienie Wystawców w czasie trwania Targów, w szczególności w godzinach zamknięciu terenu wystawienniczego. – korzystając z usług profesjonalnej firmy ochroniarskiej. W godzinach otwarcia Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt wystawianych produktów, urządzeń i sprzętu przed ewentualnymi szkodami.

 1. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych w czasie trwania Targów.
 2. Wystawcy mogą prowadzić działalność handlową wystawianych towarów.
 • 4

Reklama i promocja

 1. Wystawca ma prawo do reklamowania i prezentowania swoich produktów lub usług nieodpłatnie na terenie własnego stoiska, w sposób nie powodujący uciążliwości dla innych Wystawców i zwiedzających.
 2. Reklamowanie i prezentowanie swoich produktów lub usług przez Wystawcę poza stoiskiem jest odpłatne i i możliwe wyłącznie za zgodą Organizatora. Materiały reklamowe dostarcza Organizatorowi Wystawca.
 3. Brak zgody Organizatora na reklamowanie poza stoiskiem spowoduje usunięcie tych reklam na koszt i ryzyko Wystawcy.
 4. Wystawca wyraża zgodę na fotografowanie wystawianych przez siebie produktów oraz wykorzystywanie tych zdjęć w materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych tatry.pl www.produkty-europejskie.eu i www.facebook.com/produkty-regionalne publikowanych przez Organizatora – a także stron i publikacji patronów medialnych Targów.
 • 5

Odpowiedzialność Uczestników Targów oraz zabezpieczenie powierzchni wystawienniczych

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe z winy Wystawcy. W godzinach otwarcia Targów Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko produktów, sprzętu i urządzeń, oraz innych rzeczy wniesionych na stoisko przed ewentualnymi szkodami.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa nieszczęśliwych wypadków, przed, po i w trakcie trwania Targów.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców powstałe na skutek działania siły wyższej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktów powstałe w wyniku przerwy w dostawie energii elektrycznej, zasilania wodnego, ekstremalnych warunków atmosferycznych itp.
 5. Organizator informuje o możliwości ubezpieczenia przez Wystawców mienia znajdującego się na Targach oraz ubezpieczenia Wystawcy od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w targach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ewentualnej kradzieży produktów i wyposażenia znajdującego się na stoisku w godzinach otwarcia Targów.
 6. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez jego pracowników i inne osoby z nim współpracujące.

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarie zaistniałą w obrębie instalacji elektrycznej stoisk wystawienniczych Wystawców (za skrzynką rozdzielczą Wystawcy). W przypadku w/w awarii, Organizator na koszt Wystawcy zobowiązuje się do usunięcia awarii.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Wystawców wymagające uzyskania zgód i licencji od organizacji zbiorowego zarządzania ani za ochronę znaków towarowych, patentów, certyfikatów prezentowanych na Targach produktów.
 2. Organizator nie odpowiada za zmianę terminu organizacji Targów, ich odwołanie lub przerwanie oraz zmiany warunków organizacyjnych lub finansowych, spowodowanych działaniem siły wyższej lub zarządzeniem władz państwowych lub samorządowych.
 • 6

Reklamacje

 1. Wystawca ma prawo do zgłaszania reklamacji związanych z obsługą Targów przez Organizatora. Reklamacje należy składać u Organizatora, w trybie określonym w § 8 ust. 7, w formie pisemnej pod rygorem jej odrzucenia, niezwłocznie po zaistnieniu podstaw do niej, tak aby umożliwić Organizatorowi ustosunkowanie się do niej. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej. do godziny 19.00, dnia 15 sierpnia 2016 r.
 2. Nie będą rozpatrzone reklamacje złożone po upływie wyżej określonego terminu, jak też reklamacje złożone w terminie uniemożliwiającym stwierdzenie przez Organizatora ich zasadności.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi. Organizator powiadomi Wystawcę na piśmie o sposobie załatwienia reklamacji.
 • 7

Rezygnacja Wystawcy z udziału w Targach

 1. Rezygnacja Wystawcy z udziału w Targach lub zamówionych usług, winna być dokonana w formie pisemnej i następuje z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji Organizatorowi.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach Wystawcy nie przysługuje zwrot wpłaconych opłat (§ 2 ust. 5 i 6).
 • 8

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Targi nie odbędą się z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Organizator,

Organizator niezwłocznie zwróci na swój koszt kwoty wpłacone przez Wystawców na wskazane przez nich konta bankowe.

 1. W przypadku, gdy Targi nie odbędą się z przyczyn, za które Organizator odpowiedzialności nie ponosi (w szczególności siła wyższa), kwoty wpłacone przez Wystawców zostaną zwrócone na koszt Organizatora, po potrąceniu kosztów poniesionych przez Organizatora, w związku z organizacją Targów. Kosztami, o których mowa w zdaniu powyżej, są: wydzierżawienie i przygotowanie placu wystawienniczego, wynajęcie, transport i instalacja stoisk, niezbędne płatne pozwolenia i dokumentacje. Organizator obciąży każdego Wystawcę proporcjonalnie do wartości zamówionych przez każdego z Wystawców usług związanych z uczestnictwem w Targach.
 2. W przypadku, gdy Organizator zmuszony jest skrócić, przełożyć termin lub częściowo zamknąć Targi w trakcie ich trwania w związku zaistnieniem siły wyższej, Wystawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconych przez nich kwot.
 3. W przypadkach określonych w ust. od 1 do 3 powyżej, Wystawcy nie mają prawa do żądania od Organizatora odszkodowania.
 4. Wystawca otrzymuje dyplom uczestnictwa w Targach i w przypadku wyróżnienia nagrodę rzeczową.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dodania lub usunięcia, z oferty określonej w formularzach zgłoszeniowych, poszczególnych usług.
 6. Doręczenia pism związanych z udziałem w Targach pomiędzy Stronami odbywać się będą na adresy Stron wskazane w formularzu zgłoszeniowym, listem poleconym lub pocztą kurierską. W czasie trwania Targów pisma mogą być doręczane, za pokwitowaniem upoważnionej osoby, również na terenie Targów. Datą dokonania czynności w przypadku Organizatora jest data nadania pisma lub doręczenia go bezpośrednio, zaś w przypadku Wystawcy – data doręczenia pisma Organizatorowi.
 7. Wystawca, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Wystawcą a Organizatorem poprzez podpisanie oświadczenia, będącego Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki: nr 1 (Karta zgłoszeniowa -trzy rodzaje) oraz nr 2 (Oświadczenie Wystawcy), a także obligatoryjna karta usług dodatkowych.
 9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Wszelkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy Organizatorem, a Wystawcą będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 11. Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst niniejszego regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym przy interpretacji niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.


 

 

 

Zał. Nr 2 do Regulaminu

 

 

……………………………………………

(miejscowość, data)

 

…………………………………

 

…………………………………

 

………………………………..

(Nazwa i adres Wystawcy)

 

 

 

 

Oświadczenie Wystawcy

 

Imieniem własnym/ …………………………………… oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu dla Wystawców VII Europejskich Targów Produktów Regionalnych.

Zobowiązuję się do przestrzegania w/w Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Wystawcą a Organizatorem.

Zobowiązanie niniejsze dotyczy także pracowników i wszelkich innych osób współpracujących z Wystawcą w czasie Targów.

 

……………………………………………………..

(podpis Wystawcy)

 

ID Artykułu: 29056d6ea809d4ea

Linki Sponsorowane

Popularne Ogłoszenia Ogółem

Dzisiejsze Popularne Ogłoszenia