Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss  |  tw

51 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

Konkurs MOJA NOWA PODŁOGA

Opis

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„MOJA NOWA PODŁOGA”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „MOJA NOWA PODŁOGA”, zwanego dalej „Konkursem”, jest spółka Sklepy KOMFORT SA, z siedzibą w Szczecinie przy ul. P. Skargi 23 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000267428 NIP 851-29-91-593 , Regon 320268249, w dalszej części zwana „Organizatorem”. Przez cały okres trwania konkursu niniejszy regulamin będzie do wglądu w siedzibie Organizatora, oraz umieszczony na stronie www.komfort.pl i www.twoj.komfort.pl
2. Tematem konkursu jest fotograficzna prezentacja dokonanej zmiany aranżacji wnętrza po wymianie podłogi ze starej na nową, zwana dalej „Metamorfozą”.
3. Konkurs realizowany będzie w okresie od 20 lipca 2009 do 31 października 2009 roku.
§ 2 Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba pełnoletnia, której zgłoszenie zostanie dokonane zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 Regulaminu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie rodzin pracowników Organizatora ani członkowie Jury.
§ 3 Jury
1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu, które wyłoni Laureatów.
2. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody czy wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
§ 4 Zasady udziału w konkursie
1. Każdy Uczestnik biorący udział w konkursie może zgłosić tylko jedną „Metamorfozę”. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3. Aby wziąć udział w konkursie, należy:
a) zakupić dowolną podłogę w wybranym sklepie KOMFORT lub w sklepie internetowym na www.komfort.pl i zainstalować ją w fotografowanym mieszkaniu. Dowodem zakupu jest faktura imienna wystawiona na Uczestnika konkursu. Fakturę należy zachować do czasu ogłoszenia wyników konkursu.
b) Wykonać zdjęcia pomieszczenia przed i po wymianie podłogi (łącznie od 2 do max. 6 zdjęć), dowolnej klasy aparatem bądź telefonem. Zdjęcie ma prezentować jak zmiana podłogi wpłynęła na wygląd pomieszczenia.
c) Przesłać zdjęcia na adres konkurs@komfort.pl. Łączna waga maila nie powinna przekraczać 5 MB
d) Poprawne zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
» Imię i Nazwisko Uczestnika
» Adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod, miejscowość)
» Telefon
» Email
» Krótki opis remontu ( jaka powierzchnia, jakie to pomieszczenie, czy remont robiono we własnym zakresie czy
zatrudniono fachowców, jakie materiały zostały wykorzystane)
» nazwę i kod produktu, który został zakupiony w sklepie KOMFORT (informację taką poda sprzedawca) lub w sklepie internetowym na www.komfort.pl (nazwa widnieje na zamówieniu).
4. Warunkiem otrzymania nagrody przez Laureata jest okazanie imiennej faktury potwierdzającej zakup w sklepie Komfort lub w sklepie internetowym na www.komfort.pl podłogi, którą wykorzystano do „Metamorfozy”.
5. Brak faktury potwierdzającej zakup podłogi w Sklepie Komfort lub w sklepie internetowym na www.komfort.pl skutkuje nie przyznaniem nagrody.
6. Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu.
7. Przystępując do niniejszego Konkursu każdy Uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego zdjęcia stanowią przedmiot wyłącznych autorskich praw osobistych i majątkowych Uczestnika oraz, że ich publikacja przez Organizatora na stronie www.komfort.pl i www.twoj.komfort.pl nie będzie zagrażać ani naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich innych osób. Ponadto Uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego zdjęcia nie uzyskały dotychczas żadnych nagród ani wyróżnień w innych konkursach. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do wynagrodzenia Organizatorowi Konkursu lub innym podmiotom publikującym zdjęcia za zgodą Organizatora („inne osoby”), zgodnie z niniejszym regulaminem, wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów, w tym także kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora Konkursu i inne osoby od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
8. Uczestnik poprzez wysłanie pracy fotograficznej do firmy Sklepy Komfort S.A. oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z przesłanych zdjęć, ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także na ich rozpowszechnianie przez publikację w magazynie „Twój Komfort” i na stronie internetowej www.komfort.pl i www.twoj.komfort.pl. Uczestnik oświadcza jednocześnie, iż w wypadku wyróżnienia jego pracy (przyznania nagrody lub wyróżnienia) udziela bezterminowej i nieodpłatnej licencji na wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęć w dowolny sposób, w tym przez Internet i inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji Organizatora Konkursu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
9. Uczestnicy Konkursu, przystępując do Konkursu przyjmują do wiadomości, że administratorem ich danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr.133 poz. 883 ze zm.) jest firma Sklepy Komfort S.A. Dane te będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie dla celów marketingowych i statystycznych oraz dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu. Podanie danych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
10. W przypadku wygranej każdy uczestnik zgadza się na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość) na stronie internetowej www.komfort.pl, www.twoj.komfort.pl oraz w magazynie „Twój Komfort”.
11. Przystępując do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
§ 5 Rozstrzygnięcie konkursu
1. Ogłoszenie wyników Konkursu przez Jury nastąpi do dnia 30 listopada 2009 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.komfort.pl i www.twoj.komfort.pl. Na stronie internetowej zostaną zamieszczone imię i nazwisko laureata oraz miejsce zamieszkania laureata. Jednocześnie laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą e-mail.
2.Laureatami w konkursie będą 23 osoby, wyłonione przez Jury spośród uczestników spełniających wymogi określone w niniejszym regulaminie, które dostarczyły, zdaniem Jury, najlepsze prace na zadanie konkursowe.
3. Kryterium wyboru laureatów będzie najciekawsza „Metamorfoza” wnętrza dokonana z wykorzystaniem podłogi. Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najlepszych prac.
§ 6 Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są:
I nagroda – zwrot równowartości kosztów zakupu podłogi dokonanego w sklepie Komfort do kwoty 3000 zł (brutto)
II nagroda – zwrot równowartości kosztów zakupu podłogi dokonanego w sklepie Komfort do kwoty 2000 zł (brutto)
III nagroda – zwrot równowartości kosztów zakupu podłogi dokonanego w sklepie Komfort do kwoty 1000 zł (brutto)
20 wyróżnień – zestawy do pielęgnacji zakupionej podłogi.

2. Osoby, które zwyciężą lub zostaną wyróżnione w konkursie, aby otrzymać nagrodę muszą przedstawić fakturę potwierdzającą zakup pokrycia podłogowego w firmie Sklepy Komfort S.A.
3. Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wydana w ramach niniejszego konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Organizator pokrywa koszty związane z podatkiem od nagrody.
4. Nagroda pieniężna zostanie przekazana na numer konta bankowego podanego przez uczestnika drogą elektroniczną. Nagroda rzeczowa zostanie wysłana pocztą kurierską na adres podany przez Laureata.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięzcy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych Organizatora oraz we własnych wydawnictwach.
4. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich.
5. W przypadku wyróżnień Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości pieniężnej uzyskanych nagród.
6. Zgadzając się z warunkami regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w związku z organizowanym konkursem.
7. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
8. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
9. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy spółki Sklepy KOMFORT SA., pod nr infolinii 0-801 11 30 11.

10. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Zakopiec.iNFO zaprasza na konkursy organizowane przez serwis na stronie konkursy Zakopane

ID Artykułu: brak

Dzisiejsze Popularne Ogłoszenia

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem

Zakopiec Patronem